لذا با پیگیری های مکرر دکتر خزعلی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و طرح موضوع در سه جلسه پیاپی هیات دولت، نامه ریاست سازمان اداری استخدامی مبنی بر مجوز استفاده از دورکاری به شماره ۴۲۵۷۳ مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۱۲ صادر شد.

در این نامه تصریح شده است که در ارتباط با اولویت دورکاری کارکنان خانم شاغل دارای فرزند خردسال، تبصره ذیل ماده ۴ آیین نامه دورکاری شماره ۷۶۴۸۱/۴۴۷۲۶ مورخ ۱۳۸۹.۰۴.۰۸با این مضمون که “در صورت وجود چند کارمند واجد شرایط متقاضی دورکاری، مادران باردار یا دارای فرزند کمتر از شش سال و معلولین عزیز از اولویت برخوردار خواهند بود” مبنای عمل قرار گیرد.