گفتنی است ناصر حاج محمدی شهردار سابق رشت نیز در واپسین لحظات حضور خود در شهرداری برای ملت دوست حکم انتصاب زده بود که در دوران سرپرستی ناصر عطایی لغو شد.