این انتصاب همسو با سیاستهای ابلاغی استاندار گیلان و مدیرعامل سازمان مبنی بر بکارگیری جوانان و بانوان توانمند در پستهای مدیریتی و براساس سوابق کاری، تجربیات و تخصص مشارالیها صورت گرفت.

گفتنی است در حال حاضر سه رئیس شعبه شهرستانی و چهار رئیس اداره و کارشناس تخصصی اداره کل تامین اجتماعی گیلان را بانوان تشکیل می‌دهند.

 اداره فنی بیمه شدگان در تامین اجتماعی گیلان بعنوان متولی ارائه تعهدات کوتاه مدت از قبیل انواع غرامتها و کمک هزینه ها به افزون بر ۴۲۰ هزار بیمه شده اصلی و دارای بیش از ۱۰۰ نفر نیروی انسانی در سطح ۲۸ شعبه است.