گفتنی است سرهنگ تاور اهل روستای گوشکور رانکوه شهرستان املش است و پیش از این جانشین تیپ میرزا کوچک خان لنگرود بود.

پیش از این سردار حسین مصطفی پور، فرمانده تیپ نیروی مخصوص میرزا کوچک خان بود.