وی با اشاره به وجود صنایع بزرگ در گیلان گفت : مهم این است که واحدهای تولیدی و صنعتی با دانشگاهها و مباحث پژوهشی آشنا شوند و از این پژوهش ها بهره گیری کنند .

فرزام صفت اذعان داشت : باید در بین صنعت و دانشگاه این نیاز احساس شود که پژوهش های صنعتی اساتید و دانشجویان در جایی که همان صنعت و تولید است استفاده شود و از آن سو با توجه به وجود تحریم ها ،صنعت نیز این نیاز به فناوری و پژوهش را در خود حس کند.