در این نشست که در دفتر شهردار رشت برگزار شد، وی با توجه به ویژگیهای شهر خلاق خوراک شناسی شهر رشت، اجرای “خیابان غذا” را در رشت بسیار پراهمیت توصیف کرد.

شهردار رشت گفت: این خیابان ظرفیت برپایی جشنواره های خوراک محلی را در راستای تحقق اهداف شهر خلاق خوراک دارد.

گفتنی است در این نشست ایجاد مجموعه رستورانهای فضای باز در سبزه میدان رشت نیز مورد بحث و بررسی حاضران قرار گرفت.