فرزاد سیری در گفتگو با سایت هیات فوتبال بیان کرد: با توجه به عدم تایید صلاحیت مدیریتی برخی از کاندیدهای احراز پست ریاست هیات فوتبال گیلان، با توجه به تکمیل و ارسال مدارک ناقص مدیریتی از سوی کاندیدها به فدراسیون فوتبال و بررسی های مجدد، صلاحیت افشین ناظمی برای شرکت در انتخابات هیات فوتبال گیلان مورد تایید قرار گرفت.

دبیر هیات و مجمع انتخابات هیات فوتبال استان گیلان افزود: بدین ترتبیب آقایان قربانعلی الماسخاله، اسماعیل شاد، سید امیر فرحسینی و افشین ناظمی بعنوان کاندید های نهایی احراز پست ریاست هیات فوتبال استان گیلان می باشند که پس از تایید و اعلام زمان تعیین شده از سوی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران می بایست به رقابت بپردازند.