تیمور پورحیدری اصالتا سیاهکلی است.

او از مدیران ستادی وزارت صنعت و معدن بوده و سابق معاونت پشتیبانی اداره کل صنعت و معدن تهران و همچنین ریاست سازمان بازرگانی استان البرز را در کارنامه دارد.دیار میرزا

پیش از این فرهاد دلق پوش عهده دار این سمت بود.