در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱، ۲ و ۳، برکت ۱، ۲ و ۳، پاستوکووک ۱ و ۲، اسپایکوژن ۱، ۲ و ۳، رازی کووپارس۱، ۲ و ۳، پاستوکووک پلاس، فخرا ۱ و ۲، اسوتینک ۱ و ۲ صورت می‌گیرد.