پیش از این، مهدی زکی پور به مدت یک سال سرپرست مجتمع دخانیات گیلان بود.