برخلاف ایران و دیگر کشورها، در ژاپن تست کرونا از گلو یا بینی انجام نمی‌شود و بزاق دهان شرکت کننده آزمایش می‌شود.

برهمین اساس شرکت کنندگان به اتاق‌های کوچکی هدایت می‌شوند و طرز گرفتن بزاق آموزش داده می‌شود.

نکته جالب این است ژاپنی‌ها در آن اتاق‌ها بر روی دیوار عکس لیمو ترش و آلو ترش نصب کرده‌اند و از شرکت کنندگان می‌خواهند به آن عکس‌ها نگاه کنند تا سریع‌تر مقدار نمونه بزاق لازم را جمع آوری کنند.