احمد جنتی، احمد خاتمی، سیامک ره پیک، محمدحسن صادقی مقدم، غلامحسین اژه ای، عباس کعبی و عباسعلی کدخدایی. ”