بهرام قدیمی رییس فدراسیون هاکی اخلاق  مداری و توجه به حدود شرعی را در اجرای این حکم الزامی دانسته و تاکید کرده که توسعه ورزش روستایی با بهره مندی از توانمندی استان میسر خواهد بود .

 مرتضی یحیی پور مسروری پیش از نیز مسئولیت هیات هاکی استان گیلان را داشته و همزمان نیز نزدیک به ۳۰ سال در ورزش استان مدیریت اجرایی بخش های مختلف را راهبری کرده  است.

یاد آور می شود که دکتر صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک در مراسمی از مسروی که از پیشکسوتان ورزش هاکی کشور می باشد  و همچنین زیبا یحیوی کاپیتان گیلانی  تیم ملی هاکی بانوان کشوربا اهدا لوح تقدیر کرد .