عضو کمیسیون شوراها مجلس با یادآوری رد طرح استفساریه شورایاری‌ها در این کمیسیون موضع سازمان بازرسی در مورد غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها را مورد تایید مجلس دانست.
به گزارش گیلان شهر:ابوالفضل ابوترابی در مورد اظهارات سازمان بازرسی مبنی بر غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری ها با بیان اینکه این موضوع از لحاظ حقوقی مبنای حقوقی مستحکمی ندارد، گفت: برداشت‌های حقوقی متفاوتی از این موضوع می‌شود.
رد استفساریه،  موضع حقوقی بازرسی کل کشور در مورد غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها را تایید و تقویت می‌کند

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی، افزود: در کمیسیون شوراها استفساریهای در مورد رسمیت دادن به شوراهای محلی و شورایاری‌ها مطرح که پس از بررسی رد شد بنابراین رد این استفساریه نظر حقوقی بازرسی کل کشور در مورد غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری ها را تایید و تقویت می‌کند.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس دهم، ادامه داد: بر اساس رد طرح مورد نظر در کمیسیون شوراها، نظر مجلس با نظر سازمان بازرسی همسو و موضع سازمان بازرس منطقی و مورد تایید است./

پایان پیام