گیلان شهر/ در جلسه امروز شورای شهر رشت حامد عبدالهی شهردار رشت شد. جلسه انتخاب شهردار با حضور اصحاب رسانه برگزار شد که در آن حامد عبدالهی عضو شورای شهر رشت از میان دیگر کاندیدا به عنوان شهردار رشت منصوب شد.

گیلان شهر/ در جلسه امروز شورای شهر رشت حامد عبدالهی شهردار رشت شد.

جلسه انتخاب شهردار با حضور اصحاب رسانه برگزار شد که در آن حامد عبدالهی عضو شورای شهر رشت از میان دیگر کاندیدا به عنوان شهردار رشت منصوب شد.