▫️پس از این مصاحبه تلویزیونی، رئیس سازمان اداری و استخدامی در آموزش و پرورش حاضر شده، مشکلات این وزارتخانه را بررسی کرده و نهایتاً مجوز جذب ۱۱ هزار معلم داده شد.

▫️گفتنی است؛ جذب این تعداد معلم از میان شرکت کنندگان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش خواهد بود که به علت کمبود ظرفیت رد شده بودند.