سربازی حرفه ای می شود پیرهادی گفت : با رای کمیسیون تلفیق  ستاد کل نیرویهای مسلح موظف است  به منظور دفاع از استقلال ، تمامیت ارضی کشور استفاده بهینه از ظرفیت های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد و تعالی و توانمند سازی  و افزایش مهارت های انها نسبت به تدوین ساز و کار بهینه و استحکام بخشی نظام خدمت وظیفه عمومی  اصلاح مقررا  ذیربط ازجمله  کاهش مدت خدمت وظیفه عمومی، کاهش نیاز به سرباز از طریق جایگزینی  سایر  عضویت ها ،کاهش نیاز به خدمت پیوسته سربازی  و پاره وقت نمودن خدمت سربازی برای بخشی از مشاغل سربازی  به همراه الزامات آن ،فرهنگ سازی و اقدام و به تصویب فرمانه کل قوا برساند.

به گفته پیرهادی بر اساس رای اعضای کمیسیون تلفیق در طول سالهای اجرای برنامه مشمولان دارای سه فرزند و بیشتر و مشولان بالای ۳۵ سال  دارای دو فرزند از خدمت سربازی معاف می شوند.