مطابق آنچه که برخی منابع خبری محلی گزارش داده اند، حال عمومی مسافر مساعد اما خلبان دچار آسیب جدی شده است.