رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس در صحبت هایی این موضوع را تایید کرد.

به نظر می رسد با این شرایط سید جلال دیگر در مستطیل سبز به عنوان بازیکن حضور نخواهد داشت.