گفتنی است؛ مرحوم ابراهیم میرزائی سرابستانی به علت خونریزی مغزی ، دچار مرگ مغزی شده بود که کبد وی در مرکز آموزشی درمانی رازی به بیمار نیازمند پیوند شد و این پنجمین اهدای عضو و پیوند در گیلان در سال جاری بود کهانجام شد