فارغ از اینکه این ادعاها تا چه اندازه منطبق بر واقعیت است، باید گفت مهمترین قدم برای مبارزه با فساد، شفافیت است. حالا که حاجی پور تا این اندازه دلواپس فساد در شهرداری شده، باید از او خواست به مهمترین رکن مبارزه با فساد که همان شفافیت است، پایبند بوده و بگوید سرنوشت پول هایی که به عنوان کمک به تیم فوتبال داماش از منابع مختلف جذب شده، چه شده است؟ یا اینکه چرا حاجی پور که در مواقع فراوان نقش خود را در داماش تکذیب می کرده، در هنگام فروش تیم، بر سر میز معامله حاضر شده است؟ چه بر سر داماش آمده و پول هایی که از سبد بیت المال به این تیم پرداخت شد، در کجا هزینه شده است؟ بی شک افکار عمومی ادعای فسادتیزی افرادی را باور می کنند که شفافیت سرلوحه اقداماتشان به خصوص در حوزه مالی و اقتصادی باشد.

حالا که حاجی پور دلیل عصبانیت خود را در جلسه شورا، بهتر شدن اوضاع رشت می داند، باید از او پرسید در طی سال ها حضور در شورای شهر رشت چه قدم هایی برای بهبود وضعیت شهر برداشته است؟ اگر قدم هایی که حاجی پور در طی سال ها حضور در شورای شهر رشت، برای این شهر مظلوم برداشته را با اقدامات چند هفته ای شهردار رشت مقایسه کنیم، کفه ترازو در محکمه افکار عمومی به نفع کدامیک سنگینی می کند؟ حاجی پور یا احمدی  /خزر آنلاین