شرایط عمومی:

داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت غیر پزشکی، برخورداری از تندرستی و توانایی لازم متناسب با وظایف، نداشتن سوء پیشینه عدم اعتیاد به مواد مخدر، عدم اشتغال به خدمت یا تحصیل و نداشتن تعهد خدمتی، بومی استان گیلان

مدارک مورد نیاز و شرایط همکاری:

تکمیل فرم ثبت نام موجود در سایت

بارگذاری مدارک ذیل در سایت

تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی کارت پایان خدمت و یا معافیت غیر پزشکی آخرین مدرک تحصیلی عکس سه در چهار جدید :

دیار میرزا