بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، سقف مقرر پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده میلیون تومان کاهش داد.
به گزارش گیلان شهر :بانک مرکزی به منظور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با ابلاغ بخشنامه جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده میلیون تومان کاهش داد.

سقف مقرر در اردیبهشت امسال به استناد قانون برگزاری مناقصات، چهل و پنج میلیون تومان تعیین شده بود.