photo_2020-05-21_13-38-03

پیش از این محمد مهدیه  معاونت ورزشی  این اداره کل را بر عهده داشت .

photo_2020-05-21_13-39-45طی حکمی از سوی مدیر کل ورزش و جوانان استان گیلان اصغر ابراهیمی به عنوان سرپرست معاونت امور جوانان این اداره کل منصوب شد.

اصغر ابراهیمی کاپیتان و مربی اسبق تیم ملی وزنه برداری ایران و ریاست هیئت وزنه برداری گیلان را نیز عهده دار است.

پیش از این سهیلا یاورمسرور سرپرستی  معاونت  فرهنگی و امور جوانان   این اداره کل را بر عهده داشت .

طی حکمی از سوی مدیر کل ورزش و جوانان استان گیلان سهیلا یاورمسرور به عنوان سرپرست  معاونت ورزش بانوان این اداره کل منصوب شد.

پیش از این طاهره حق پرست  به عنوان رئیس گروه ورزش بانوان  فعالیت داشت .

photo_2020-05-21_13-41-06طی حکمی از سوی مدیر کل ورزش و جوانان استان گیلان طاهره حق پرست بعنوان به سرپرست  گروه توسعه ورزش همگانی این اداره کل منصوب شد.

پیش از این  هاشم اسماعیلی  سرپرستی گروه توسعه ورزش همگانی این اداره کل را بر عهده داشت .

photo_2020-05-21_13-42-02طی حکمی از سوی مدیر کل ورزش و جوانان استان گیلان هاشم اسماعیلی بعنوان  سرپرست  گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای   منصوب شد.

پیش از این فاضل بازیار  سرپرستی  گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای   این اداره کل را بر عهده داشت .