وی بیان کرد: برای آسایش حال مسافران گرامی در حین سفر، سالن های چهار تخته چهار ستاره پارسی سپهر متعلق به شرکت حمل و نقل ریلی رجا برای سازمان قطار مذکور اختصاص داده شد.

مدیرکل راه آهن شمال ۲ گفت: برنامه حرکت قطارمذکور از مبدأ رشت ساعت ۱۷ و از مبدأ مشهد ساعت ۱۹:۳۰ در نظر گرفته شده است.