دادستان صومعه‌سرا افزود: در راستای این ماده قانونی، روز گذشته در منطقه سه‌سار از توابع بخش گوراب‌زرمیخ اقدام به قلع مستحدثات و اعاده وضعیت به حالت قبل شد.

وی گفت: بدیهی است با انجام گشت‌های هفتگی موارد تغییر کاربری غیرمجاز مورد برخورد قانونی قرار گرفته و چنانچه از ناحیه ادارات متولی امر به صورت غیر قانونی نیز مجوزهایی داده شده باشد، اقدام قضایی در راستای تعقیب انجام می‌شود.

انصاری با با بیان اینکه نسبت به بناهای ساخته شده طی سال‌های اخیر در حریم بستر رودخانه نیز با رعایت تشریفات قانونی اقدام می‌شود تصریح کرد: در همین راستا کلیه تاسیسات مربوط به برق رسانی و … برای ساخت و‌ سازهای غیر مجاز نیز جمع‌آوری می‌شود.

دادستان صومعه‌سرا خاطرنشان کرد: اشخاصی که به جهت این مجوزهای غیر قانونی یا عدم اعلام جرم از ناحیه دهیار یا همکاری وی در زمینه ساخت بنای غیر مجاز، نسبت به ساخت بنا و مستحدثات اقدام کرده باشند، بعد از تخریب با رعایت تشریفات قانونی، می‌توانند خسارات خود را از اداره مربوطه به سبب تخطی از قانون در اعطای مجوز، با رعایت تشریفات دادرسی مطالبه کنند.