در این جلسه با پیشنهاد ناصر حاج محمدی شهردار رشت برای انتصاب کریم سرپرست به عنوان سرپرست مدیر مالی شهرداری موافقت شد.

با توجه به غیبت رضا رسولی در این جلسه، هر ۱۰ عضو شورا با این پیشنهاد موافقت کردند.

گفتنی است در  پنجاه و ششمین جلسه شورای شهر رشت(۲۹ آبان ۹۸) احمد رضا حق بین به نوان مدیر امور مالی شهرداری رشت انتخاب شده بود.

کریم سرپرست در کارنامه کاری خود سرپرستی شهرداری و همچنین سابقه مدیریت بخش مالی را دارد.