.

فرحبخش چند دوره عضو شورای اسلامی تولمشهر بوده و نخستی بانوی شهردار در این شهرستان به شمار می رفت.

گفتنی است دیماه سال ۹۷ با انتخاب زینب فرح بخش عضو چهار دوره شورای اسلامی تولمشهر به عنوان شهردار این شهر، کیومرث صادقی عضو علی البدل وارد شورا شده بود.