به گزارش گیلان شهر ، تصاویر مسابقات فوتبال در شالیزار در روستای کینچای آستانه اشرفیه موسوم به فوتچَل در صفحه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا در فضای مجازی منتشر شد. در صفحه کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC فوتچل به عنوان فوتبال بومی گیلان معرفی شد. مسابقه فوتبال در شالیزار یا فوتچَل هر ساله در فصل نشای برنج در برخی روستا‌های گیلان […]

به گزارش گیلان شهر ، تصاویر مسابقات فوتبال در شالیزار در روستای کینچای آستانه اشرفیه موسوم به فوتچَل در صفحه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا در فضای مجازی منتشر شد.

در صفحه کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC فوتچل به عنوان فوتبال بومی گیلان معرفی شد.

مسابقه فوتبال در شالیزار یا فوتچَل هر ساله در فصل نشای برنج در برخی روستا‌های گیلان به ویژه در روستای کینچای آستانه اشرفیه برگزار می‌شود.
کلیک >>  عکس فوتبال بومی (فوتچَل) گیلان