دکتر محمدرضا نظری نژاد به اتفاق آراء به عنوان رئیس کانون انتخاب شدند. در خصوص سمت نائب رئیس نیز داود وکیل پور و کاوه امیر رضوانی کاندیدا شدند که پس از رأی گیری به صورت مخفی داود وکیل پور با رأی اکثریت به عنوان نائب رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان انتخاب شد.

همچنین در خصوص تعیین سمت بازرس کانون وکلای دادگستری گیلان آقای امیر تقی پور به اتفاق آراء انتخاب شدند. همچنین حسن صدر ممتاز به اتفاق آراء  به عنوان منشی (دبیر) کانون وکلای دادگستری گیلان و کاوه امیررضوانی به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری تعیین شدند.