گفتنی است این روزها پرستاران، پزشکاران و کادر پزشکی در صف اول مبارزه با کرونا قرار دارند.