اسماعیلی یادآور شد: فعالیت این مجامع مستلزم رعایت کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران و مفاد آیین نامه تشکیل مجامع استانی سازمان های مردم نهاد جوانان خواهد بود .

وی افزود مجمع سمن‌های از طریق آرای مستقیم نمایندگان سمن‌های جوانان دارای اعتبار نامه از وزارت ورزش و جوانان ( هرسمن یک زن و یک مرد ) انتخاب می‌شوند و تعداد اعضای مجمع استان گیلان ۹ نفر اصلی و تعداد ۴ نفر اعضای علی البدل می‌باشند.

وی با برشمردن این نکته که ستاد انتخابات استان به منظور برنامه ریزی ، هدایت ، اجرا و نظارت بر عملکرد برگزاری انتخابات مجامع استانی و احراز شرایط نمایندگان سمن ها ترکیب مشخصی را شامل می‌شود گفت : مدیرکل ورزش و جوانان استان به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان ، معاون امور فرهنگی جوانان به عنوان نایب رئیس ستاد استانو دبیر انتخابات ، نماینده ستاد مرکزی انتخابات (ناظر انتخابات ) که در صورت عدم حضور رئیس گروه مشارکت ها در جلسات حضور پیدا می‌کند .نماینده استانداری ، رئیس حراست اداره کل ورزش و جوانان استان ، رئیس روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان گیلان و یک نفر از اعضای اصلی مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان که کاندیدای عضویت در مجمع جدید نباشد ، این ترکیب را تشکیل می دهند .