در شصتمین جلسه شورای شهر رشت  که به ریاست امیرحسین علوی برگزار شد،با ۱۰رای، علی بهارمست مجددا به عنوان سرپرست شهرداری رشت منصوب شد.

با توجه به اینکه برخی از اعضای شورای شهر رشت جلسه ی تعیین شهردار و سرپرستی شهرداری را ترک کردند.مصوبه ای که امضا نشود. مصوبه ای قانونی نیست  و قابلیت اجرا ندارد و سرپرست شهرداری  باطل است