در جلسه امروز شورای شهر رشت یعغوب امیری با ۸ رای به سمت مدیر مالی شهرداری رشت منصوب شد.

پیش از این مجتبی ماه پسند عهده دار این مسئولیت بود.